Infotelefon +372 642 22 24

Privaatsuspoliitika põhimõtted

Keila Haigla privaatsuspoliitika põhimõtted

Normdokumendid: Keila haigla lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja teistest õigusaktidest.

Eesmärk: Kaitsta patsientide/elanike ja nende esindajate ning töötajate privaatsust.

Ulatus: Käesolevad põhimõtted kehtivad Keila haigla kõikides struktuuriüksustes.

Isikuandmete mõiste: Isikuandmed on teave, mida on võimalik isikuga seostada.

Isikuandmete töötlemine: ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming.

1. Keila haigla töötleb iskikute andmeid (sh terviseandmeid) mahus, mis on vajalik järgmiste teenuste osutamise puhul:

  • iseseisev statsionaarne õendusabi
  • üldhooldekodu
  • eriarstiabi

Töötleme patsiendi/elaniku isikuandmeid järjekorda broneerimisel, haiguse või vigastuse diagnoosimiseks ja ravimiseks. Patsiendi/elaniku esindaja isikuandmeid töötleme ulatuses, mis on vajalik raviks vajaminevate nõusolekute saamiseks, lepingu sõlmimiseks, teabe edastamiseks või teenuste eest arvete esitamiseks.

2. Terviseandmete väljastamise avalduse esitamisel töötleme patsiendi/elaniku ja vajadusel avalduse esitaja isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamsieks.

3. Teabenõuet, kaebust, ettepanekut või selgitustaotlust esitades töötleme isikuandmeid asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks.

4. Tööle kandideerimine.

Töötleme Teie poolt esitatud andmeid ja avalikku teavet tööle kandideerides. Teiste kandidaatide kohta teavet ei avaldata.

5. Välisveeb.

Välisveebi www.haigla.ee külastamisel ja  infoga tutvumisel piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed tulenevalt arvutist või arvutivõrgust (internetiaadress, internetiteenuse pakkuja, külastamise aeg).

6. Kirjavahetus

Kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid, on eraisikutega peetav kirjavahetus üldise juurdepääsupiiranguga.

7. Isikuandmete avaldamine.

Võime avaldada Teie isikuandmeid seaduspärase nõudmise alusel (nt politsei, haigekassa, Terviseamet, Sotsiaalkidlustusamet, Töötukassa, kohus, kindlustusandja jms) ning oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks.

8. Delikaatsete isikuandmete väljastamine.

Väljastame delikaatseid isikuandmeid isikut tõendava dokumendi alusel, tähitud kirjaga või krüpteerituna isikukoodile.

9. Turvakaamerad

Keila haigla on hoone sise-ja välisseintele vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks ja ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldanud turvakaamerad. Kaamerad edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle võimalusega hilisemaks töötlemiseks ja taasesitlemiseks. Kaameratega ei salvastata heli ja ei jälgita kindlat inimest, vaid piiratud ala ning seal toimuvat. Kaamerate lähedusse on paigaldatud nende kasutamist teavitavad sildid.

Kaamerate reaalajas pildile ja salvestistele on ligipääs ainult Keila haigla juhatuse poolt volitatud töötajatel. Salvestisi edastatakse või materjalile tagatakse ligipääs ainult seaduspärase nõude alusel.

Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse andmete ülesalvestamisega.

Kaameratega seotud küsimustes palume pöörduda e-posti aadressile andmekaitse@haigla.ee

10. Isikuandmetega tutvumine.

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Taotlusi saate esitada paberkandjal allkirjastatuna või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile andmekaitse@haigla.ee

Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või krüpteeritult isikukoodile.

11. Isikuandmete mitteväljastamine.

Isikuandmeid ei väljastata kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

12. Andmekaitsespetsialist

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste puhul  saate pöörduda Keila haigla andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@haigla.ee

Juhul kui oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas Keila haigla andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole:

Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: info@aki.ee

Keila haigla teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.