Infotelefon +372 642 22 24

Kodukord

SA KEILA HAIGLA HOOLDEKODU KODUKORD

 

 1. Üldreeglid
 • Hooldekodu kodukord on järgimiseks elanikele, personalile ja hooldekodu külastajatele.
 • Hooldekodu kodurahu hoidmisel on keelatud kõik tegevused, mis alavääristavad või solvavad elanikke, personali ja külalisi.
 • Öörahu on ajavahemikul 22.00-6.00.
 • Kui ei ole määratud teisiti, on külastajad hooldekodus oodatud tööpäevadel 14.00-19.00 ja nädalavahetustel 11.00-19.00.
 • Külastajatel ei ole lubatud hooldekodus ööbida.
 • Ajakirjanikel ja teiste ametiisikutel palume hooldekodu külastus eelnevalt kokku leppida hooldekodu juhatajaga.
 • Hooldekodu ruumides on ilma hooldekodu juhataja vastava loata filmimine ja pildistamine keelatud.
 • Hooldekodu tegevuse ja elanikega seonduva konfidentsiaalse info väljastamine kolmandatele isikutele on keelatud.
 1. Hooldekodu elaniku õigused
 • Olla koheldud väärikalt ja hoolivalt sõltumata soost, vanusest, rahvusest, keelest, sotsiaalsest päritolust, erivajadustest, usulistest-, poliitilistest- või muudest veendumustest.
 • Olla kaasatud hooldusplaani koostamissse ja ennast puudutavate otsuste vastuvõtmisse.
 • Saada abi toimingutes, millega ise ei tule toime kas teadmiste, oskuste, jõuvarude puudumise või tervisliku seisundi tõttu.
 • Tutvuda enda kohta tehtud sissekannetega hooldekodu dokumentatsioonis.
 • Pöörduda alati oma murede ja rõõmudega hooldekodu personali poole.
 • Võtta vastu külalisi iga päev külastusaegadel.
 • Osaleda kõikides hooldekodus korraldatavatel üritustel.
 • Omada enda vastutusel isiklikke esemeid. Mööbli ja kodutehnika toomine tuleb eelnevalt kooskõlastada hooldekodu juhatajaga.
 • Hoida raha, väärisesemeid ning dokumente hooldekodus lukustatud kapis.
 • Anda tagasisidet ja teha ettepanekuid hooldusteenuse paremaks muutmiseks.
 • Lahkuda hooldekodust koos saatjaga eelnevalt teavitades juhatajat, sotsiaaltöötajat või hooldustöötajat. Lahkumine on saatja vastutusel ja fikseeritakse kirjalikult.
 1. Hooldekodu elanik kohustub
 • Suhtuma heatahtlikult oma toakaaslastesse, teistesse hooldekodu elanikesse ja personali.
 • Vastavalt oma võimetele hoidma puhtust ja korda oma toas, WC-s ja üldkasutatavates ruumides.
 • Kasutama hooldekodu vara heaperemehelikult, neid tahtlikult mitte rikkuma, omastama või hooldekodust välja viima.
 • Vastutama oma isiklike asjade eest ja teatama koheselt nende kadumisest personali.
 • Suitsetama ainult selleks ettenähtud kohas.
 • Täitma personali seaduslikke korraldusi.
 1. Hooldekodu elanikul on keelatud 
 • Lahkuda hooldekodu ruumidest ilma personali teavitamata.
 • Omavoliliselt muuta arsti poolt määratud ravi.
 • Omada ja võtta personali teadmata ravimeid.
 • Hooldekodule kuuluva inventari viimine ühest toast teise ilma personali loata.
 • Kaaselanike tubadesse sisenemine ilma nende nõusolekuta.
 • Hooldekodu ruumides suitsetamine ja alkohoolsete jookide tarvitamine.
 • Külm- ja tulirelvade omamine, hoidmine ja hooldekodusse toomine.
 • Lahtise tule tegemine, küünalde põletamine jms. hooldekodu ruumides.
 • Hoida toas kiiresti riknevaid toiduaineid.